• Ensino Fundamental I (MATUTINO):

JANEIRO:    29/01     30/01    31/01

FEVEREIRO:    03/02     04/02

  • Ensino Fundamental I (VESPERTINO):

JANEIRO:    28/01     29/01     30/01    31/01

FEVEREIRO:    03/02

  • Ensino Fundamental II (MATUTINO):

JANEIRO:   29/01    30/01     31/01

FEVEREIRO:   03/02    04/02

  • Ensino Fundamental II (VESPERTINO):

JANEIRO:   28/01     29/01     30/01     31/01

FEVEREIRO:   03/02

  • Ensino Médio (MATUTINO):

JANEIRO:    30/01     31/01

FEVEREIRO:    01/02     03/02     04/02

  • Ensino Médio (VESPERTINO):

JANEIRO:    29/01     30/01     31/01    

FEVEREIRO:    01/02    03/02